Oбщи условия

За да пазарувате от  Aleksandra Store.com се нуждаете от регистрация. Регистрирайки акаунт, посредством използването на имейл, ще си спестите въвеждането на име, телефон и адрес всеки път, когато пазарувате и освен това получавате допълнителни привилегии , като това да научавате първи за нашите специални оферти и отстъпки.  След като вече сте регистрирани, може да променяте своите данни в секцията Моят профил. Своя адрес за доставка може да промените от там или в момента на поръчка в панел Вашата кошница.

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,
Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат начина и възможността да направите желаната от Вас покупка на стока. За целта следва да приемете тези условия и да ги спазвате.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 1 Използваните термини в настоящите Общи условия имат следния смисъл:
т.1. “Интернет” е система от взаимносвързани мрежи, ползващи интернет протокол, което им позволява да функционират като самостоятелна виртуална мрежа.
т.2. “Интернет-страница” е обособено място в Интернет, достъпно чрез своя унифициран адрес по протокол или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.
т.3. “www.Aleksandrastore.com”, е интернет-пазар на който се предлагат от различни доставчици стоки и услуги за продажба от разстояние след изричното им заявяване от страна на Клиента.
т.4. “Електронна поща” е електронно средство за съхраняване и пренос на електронни съобщения през интернет мрежа чрез стандартизирани протоколи.
т.5. “Електронен документ” е електронно изявление, записано върху магнитен, оптичен или друг носител, който дава възможност да бъде възпроизвеждано.
т.6. “Електронна търговия” е предоставянето на услуги на информационното общество, както и предоставянето на стоки на физически и юридически лица в интернет.
т.7. “Предоставяне на услуги от разстояние” е предоставянето на услуги, при което страните не се намират едновременно на едно и също място.
т.8. “Предоставяне на услуги чрез електронни средства” е предоставянето на услуги, при което всяка от страните използва устройства за електронна обработка, включително цифрово компресиране и съхраняване на информацията, като услугата изцяло се осъществява чрез
използване на проводник, радиовълни, оптически или другиелектромагнитни средства.
т.9. “Получател на услуги” е физическо или юридическо лице, което ползва услуги на информационното общество с професионална или друга цел, включително за нуждите на търсене на информация или предоставяне на достъп до нея.
т.10. “По изрично изявление на получателя на услугата” означава, че услугата се осигурява при изрично заявяване на желание за ползване от страна на получателя.
т.11. “Договор за продажба от разстояние”е всеки договор, сключен въз основа на предложение от Доставчика до Клиента като част от система за продажба на стоки и/ или предоставяне на услуги, при която от датата на отправяне на предложението до сключването на договора страните не са във физически контакт помежду си.
т.12. “Потребител на стоки” е всяко физическо лице, което придобива стоки които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност както и всяко физическо лице, което като страна по договор по този закон действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.
т.13. “Търговец” е всяко физическо или юридическо лице, което продава или предлага за продажба стоки, предоставя услуги или сключва сам или чрез трето лице договор с потребител като част от своята търговска или професионална дейност в публичния или в частния сектор.
т.14. “Клиент” е всяко физическо или юридическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са или са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по този закон действа извън или в рамките на своята търговска или професионална дейност.
т.15. “Профил на Клиента” е обособена част в ALEKSANDRASTORE.COM, съдържаща информация за Клиентa, която е предоставена от Клиента в електронен формуляр при регистрацията му и съхранявана от Доставчика, като потребителските данни съдържат следните идентификационни данни за Клиента: потребителско име, парола, три имена, постоянен адрес, адрес за доставка ако е различен от постоянния адрес, телефон за контакт. Достъпът до ALEKSANDRASTORE.COM се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола на обозначеното за това място. Профилът на Клиента му дава възможност да променя първоначално въведените данни при регистрацията му в ALEKSANDRASTORE.COM, както и му предоставя достъп до всяка една друга информация, която е разположена в ALEKSANDRASTORE.COM, както и да преглежда история на направените заявки до този момент.
т.16. “Електронен формуляр” е електронната форма, в която се въвеждат клиентските данни.
т.17. “Потребителско име” е избран от Клиента индивидуален идентификационен код състоящ се от букви, цифри или съчетание от букви и цифри, посредством които той се индивидуализира в ALEKSANDRASTORE.COM.
т.18. “Парола” е избран от Клиента индивидуален идентификационен ключ състоящ се от букви, цифри или съчетание от букви и цифри и чрез въвеждането му  на потребителското име, се осъществява достъп Клиентския профил, като по този начин се предоставя възможността да се осъществява достъп до предлаганите стоки и услуги и всякаква информация в ALEKSANDRASTORE.COM.
т.19. „Търговски съобщения” са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.
т.20. “Случайно събитие” е обстоятелство, чието наличие към момента на сключването на договора не е било в обективна или субективна възможност да бъде предвидено, и което обстоятелство което прави изпълнението на сключения договор обективно невъзможно.
т.21. “Злоумишлени действия” са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана електронна поща, получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация, извършване на действия,които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви,
изпращане на „троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.
т.22. “Непреодолима сила” е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора.
т.23. “Продажна цена” е крайната цена за бройка или за определено количество стока.


СТРАНИ ПО ДОГОВОРА
Чл.2 Страни по договор за покупко-продажба от разстояние са всеки доставчик на стоки или услуги от една страна като ПРОДАВАЧ и Клиентът /физическо или юридическо лице /от друга страна като КУПУВАЧ. Договорът за продажба и общите условия към него са изготвени на български език.

Достъп до Общите условия за извършване на покупка може да се осъществи
на интернет-адреса на ALEKSANDRASTORE, а именно: http: www. aleksandrastore.com
Чл.3 КЛИЕНТИ на предлаганите стоки и услуги в “ALEKSANDRASTORE.COM”, могат да бъдат:
т.1. Само дееспособно физическо лице, навършило 18 год., което е попълнило в електронния формуляр верни данни в своя клиентски профил. До доказване на противното, предоставените от Клиента данни се считат за верни. За предоставяне на неверни данни, КЛИЕНТЪТ носи наказателнаотговорност по чл.313 от Наказателния Кодекс.
т.2. Юридически лица. В този случай те не са Потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите

ПРЕДМЕТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
Чл.4 Предмет на настоящите общи условия са дистанционната оферта за закупуване на определени стоки и или услуги от магазина, договора за продажба от разстояние, условията и начинът за доставката на тази стока и или услуга, плащането на продажната цена, плащането на цената на допълнителните услуги за така избраната стока и или услуга.
Чл.5 Предлаганите стоки и /или услуги в “ALEKSANDRASTORE.COM” представляват дистанционната оферта, а последната по своята правна същност се явява публична покана за закупуването им, по смисъла на чл.290 ал.1 Търговския закон.

ФОРМА И МОМЕНТ НА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.6 За да се извърши покупка на стока или услуга от “ALEKSANDRASTORE.COM”, е необходимо Клиентът да изпълни следните последователни технически стъпки, а именно:
т.1 Клиентът да се регистрира в интернет-страницата на “ALEKSANDRASTORE.COM”, чрез въвеждане на своите клиентски данни, като за целта се попълва типизиран електронен формуляр.
т.2. След като се въведат всички изискуеми данни Клиентът маркира с отметка, че дава доброволното си съгласие личните му данни да бъдат обработвани от Доставчика и системата “ALEKSANDRASTORE.COM”, след което натиска бутон “потвърди“, за да се завърши процедурата по въвеждането на тази информация. След потвърждаването, тези клиентски данни се преобразуват като профил на Клиента, който се активира, чрез изпращане от Доставчика до Клиента на електронната поща
т.3 След приключване на избора на стоки или услуги, клиентът потвърждава направената от него заявка на стоки или услуги, като кликне върху бутон “потвърди“
т.4 Клиентът маркира начин на плащане – при получаване на заявката – с наложен платеж или по банков път.
т.4.1 След като избере начин на плащане, Клиентът изрично заявява с отметка, че е съгласен да плати цената на заявените стоки и / или
услуги предварително
т.5 Клиентът посочва адрес, на който ще се извърши доставка и удобно време
т.6 Клиентът потвърждава общата сума на доставката, която включва продажната цена на заявените стоки и или услуги.
т.7 Клиентът заявява, че приема да сключи договор от разстояние с тези условия, като за целта обективира волята си, чрез натискане на бутон “потвърждавам заявка “.
/1/ В случай, че при извършване на заявката Клиента установи, че е поръчал стока и или услуга която не желае или прецени, че иска да
направи промяна в заявената доставка, следва да натисне бутон “върнете продукт“ и да извърши необходимата промяна, съответстваща на желанието му.
/2/ “ALEKSANDRASTORE.COM” си запазва правото да не изпълни заявка в случай , че клиента е нелоялен към сайта прави фалшиви заявки , неоснователно е  върнал артикул за сметка на ALEKSANDRASTORE или не е приел пратка заявена от него. В този случай клиентският панел се блокира . “ALEKSANDRASTORE.COM” си запазва правото да не изпълни заявка и към трето лице, за което се установи, че е свързано с нелоялен клиент и прави от негово име заявки.

ЦЕНА И ПЛАЩАНЕ
Чл.7/1/ Продажната цена на предлаганите стоки и / или услуги в “ALEKSANDRASTORE.COM, е крайна, с включен ДДС и е посочена в български лева. Актуалната цена е тази, която е обявена към момента на поръчката в дистанционната оферта. Тя включва окончателната цена на стоката и или услугата.
Чл.8 Продажната цена на поръчаната стока и / или услуга се заплащат от Клиента в момента на получаване на пратката от Превозвача с наложен платеж или с превод по банков път.
Чл.9. Всички такси, при плащане по банков път или при възтановяваване на сума за върнати заявки, са за сметка на клиента.ДОСТАВКА НА СТОКИТЕ
Чл.10 Доставката на заявената стока се извършва чрез Превозвач до адреса на превозвача, посочен от Клиента в електронния формуляр
Чл.11 /1/ Ако след получаване на електронното изявление на Клиента, което представлява предложение за сключване на договор за продажба от разстояние и съставлява електронен документ по смисъла на Закона за Електронния документ и електронния подпис, Доставчикът установи, че поръчаната стока не е в наличност или по някакви причини не може да бъде доставена, той следва да уведоми за това Клиента в срок до един ден, считано от получаване на заявката и да откаже сключването на договора.
/2/ Когато при условията на ал. 1 Доставчикът изпълни друго вместо дължимото и Клиентът упражни правото си на отказ от сключения
договор, разходите по връщането на стоките са за сметка на Доставчика

СРОК НА ДОСТАВКА
Чл.12 /1/ Срокът за извършване на доставка на заявената стока или услуга е  до 7 работни дни за територията на Република България.
/2/ Срокът започва да тече, считано от датата, следваща датата на потвърждаването от Доставчика за получаване на електронното
изявление на Клиента за изготвената поръчка на стока

ГАРАНЦИЯ
Чл.13 /1/ Доставчикът гарантира, че стоката, която доставя по поръчка на Клиента притежава всички характеристики, които са упоменати в дистанционната оферта.
/2/ Веднага след получаването на стоката, Клиентът следва да провери дали е налице несъответствие на стоката с договореното. В
случай, че има несъответствия, Клиентът-физическо лице следва да направи рекламация в писмен вид за тях по реда на чл. 125 от Закона за защита на потребителите. При появата на скрити дефекти и липси Клиентът следва да направи рекламация в писмен вид.
 

ОТКАЗ ОТ СКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОР
Чл.14 Клиентът-физическо лице има право в срок от 14 работни дни, съгласно чл. 55 от Закона за защита на потребителите, да се откаже от
сключения договор за продажба от разстояние. Този срок започва да тече от деня на получаването на пратката със заявената стока от Превозвача
Чл.15 Правото по чл.14 възниква за Клиента, когато едновременно са изпълнени следните условия:
т.1 Заявяване в писмен вид желанието си за отказ от договора, в предоставен от Продавача формуляр за попълване.
т.2 Посочване на банкова сметка за възстановяване на вече заплатената от него сума
т.3 Да са спазени общите условия за извършване на покупка от “ALEKSANDRASTORE.COM”
т.4 Да не е нарушена целостта на фабричната опаковка на стоката
т.5 Стоката да не е повредена или използвана.

т.6 Наличие на касов бон на покупката


Чл.16 В случай на отказ от договора, Клиентът носи отговорност за стоката и нейната документация до получаването и от Доставчика. Ако
Клиентът е върнал стоката в срок и съобразно общите условия, Доставчикът се задължава да върне вече заплатената покупна цена в срок
до 14 дни без направените разходи за допълнителни услуги.
т.1 Пратки върнати за сметка на доставчика или с наложен платеж не се обслужват и ще бъдат върнати на клиента
Чл.17 Стоките които се връщат, се изпращат на посочения адрес на Доставчика.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Чл.18 Всички Ваши лични данни, необходими за сключване на сделката и нейното изпълнение се обработват строго поверително и се предоставят само на свързани с доставката лица.
Чл.19 При попълване на елеkтронния формуляр с клиентските данни, Клиентът дава изричното си съгласие, Доставчикът и системата “ALEKSANDRASTORE.COM  да обработват данните му.


ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА
Чл.20 Доставчикът и / или системата “ALEKSANDRASTORE.COM има право да изпраща до Клиента непоискани търговски съобщения по
смисъла на Закона за защита на потребителите с цел да предостави информация и/или реклама относно свои собствени или оферирани от други търговци стоки и/или услуги, както и да прави запитвания, да провежда анкети, викторини и други подобни.
Чл. 21 Доставчикът се задължава да съхранява сключения между него и Клиента договор за продажба от разстояние.
Чл. 22 Доставчикът се задължава да спазва следните правила на поведение спрямо Клиента, които представляват етичен кодекс, а именно:
т.1 Доставчикът се задължава да спазва добрите нрави и да не накърнява доброто име, честта или достойството на Клиента
т.2 Доставчикът се задължава да пази тайните на своите Клиенти, като не разпространява данните им пред трети лица, с изключение когато тези данни са поискани по съответния законов ред
т.3 Доставчикът се задължава да предоставя на Клиентите си вярна, точна и достъпна информация по отношение на характеристиките на стоките, възможността за тяхното закупуване, за отказ от сключения договор
т.4 Доставчикът се задължава при изпълнение на договора да полага необходимата грижа, която би полагал както за своя работа
т.5 Когато Доставчикът, не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия, се
задължава в срок от 10 дни да уведоми Клиента чрез изпращане на електронната поща до Клиента, с описание в какво се състои пречката за изпълнение на договора и възможните последици от нея.


ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА
Чл.23 /1/ Освен правата изброени по-горе, Клиентът има право свободно да избира от предлагани стоки и или услуги, без да е задължен с офертата, преди да отправи електронно изявление за извършване на доставка на тези стоки. Клиентът се задължава при доставяне на стоките, да заплати продажната цена.

Чл.24/1/Клиентът се задължава:
– да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен пощенски адрес за кореспонденция;
– да плати цената на заявената от него стока;
– да заплати разходите по доставката, освен в случаите, в които разходите за доставка остават за сметка на Доставчика;
– да получи стоката;
– да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си;
– да не прави достояние на трети лица паролата си и отговора си на тайния въпрос и да уведомява незабавно Доставчика в случай на неправомерен достъп до потребителския си профил, както и при вероятност от такъв;
– с оглед спецификата на Интернет протоколите и сигурността при опазването на данните за паролата, да прекратява сесията, при която е влязъл в потребителския си профил чрез натискане на виртуалния бутон “изход”;
– да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация. Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.

ПОЛАГАНЕ НА ДЪЛЖИМА ГРИЖА. ОТГОВОРНОСТ. ОГРАНИЧАВАНЕ НА
ОТГОВОРНОСТТА
Чл.25 /1/ Доставчикът полага необходимата дължима грижа информацията, която се предоставя на Клиентите да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата.
Чл.26/1/ Доставчикът не носи отговорност за неосъществяване на достъп до “ALEKSANDRASTORE.COM”,както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, когато това се дължи на обстоятелства, които са извън неговата възможност за контрол, като но не ограничително – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет.
/2/ Доставчикът няма задължението и обективната възможност да контролира начина и способа, по който Клиентът осъществява достъп до
“ALEKSANDRASTORE.COM”
/3/ Доставчикът не отговаря за неизпълнението на кое да е свое задължение по настоящия договор, когато това неизпълнение е в резултат
причинено от непреодолима сила или друга причина като, но не ограничително злоумишлени действия, случайни събития и всички други
обстоятелства, които са извън пределите и възможностите на Доставчика. Докато трае непреодолимата сила, а така също и всички други
обстоятелство посочени по-горе, изпълнението на задълженията на Доставчика и на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл.27 За неуредените в този договор въпроси се прилагат съответните разпоредби на действащото законодателство на Република България.
Чл.28 Настоящите Общи условия за изготвени съобразно българското законодателство.
Чл.29 Всички възникнали спорове се уреждат чрез преговори и отстъпки между страните, а при непостигане на съгласие – пред компетентните съдилища на територията на Република България
Чл.30 Всички съобщения и изявления до страните се изпращат на посочените от тях адреси. Приема се, че едно съобщение е получено, когато адресатът има възможност за достъп до така изпратеното съобщение